Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka" > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Drukuj
 
1. Skargi i wnioski ustne przyjmowane są w sekretariacie Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 w każdy poniedziałek w godz. 9.00-14.00, pod adresem: ul. Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa.

2. Przyjęcia mieszkańców w sprawie skarg i wniosków odbywają się w sekretariacie Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 w każdy poniedziałek w godz. 9.00-14.00, pod adresem: ul. Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa. Sekretariat znajduje się na parterze budynku, pokój nr 1.

3. Skargi i wnioski mogą być również wnoszone:

1) pisemnie na adres Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2, ul. Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa,

2) przesłane faxem pod numer 22 691 77 33,

3) elektronicznie na adres: sekretariat@pow2.pl,

4) za pośrednictwem skrzynki ePUAP na adres:

a) /ZPOW2/SkrytkaESP

b) POWSloneczka

4. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

5. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

6. Skarga podlega rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty jej złożenia. W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w zdaniu poprzednim, rozpatrujący skargę zobowiązany jest zawiadomić osobę składającą skargę podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

7. Wnioski podlegaj rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty jego złożenia. W razie niezałatwienia wniosku w terminie określonym w zdaniu poprzednim, rozpatrujący wniosek zobowiązany jest zawiadomić osobę składającą wniosek podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia wniosku

8. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Prawo wniesienia skargi przysługuje także w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie.

9. Petycje składane do Zespołu powinny mieścić się w zakresie ich rozpatrywania zadań i kompetencji.

10. Petycję można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

11. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

12. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 
 
Wprowadził Miszkiewicz-Nosarzewska Magdalena (ZPOW nr 2) 16-12-2021
Aktualizujący Miszkiewicz-Nosarzewska Magdalena (ZPOW nr 2) 16-12-2021
Zatwierdzający Młodziejewska Barbara 17-12-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-12-2021
Liczba odwiedzin: 99